تیام محمدی

مجموعه مای تیامو در سال … با مدیریت خانم تیام محمدی تاسیس شد

این مجموعه در ابتدا فعالیت خود را در حوزه …. آغاز نمود و با گذشت زمان کار خود را گسترش داد و با اخد مدارک …. از اکادمی بین المللی فی از کشور …. کار خود توسعه داد و ….

فهرست